Anaokulunda Eğitim Öğretim

 

 


 

EĞİTİM MODELİ

Okulumuzda uygulanan eğitim programı; çocuğun tüm gelişim alanlarının  ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel” bir programdır. Programımız yaklaşım olarak  sarmal bir yapıda olup anlayış olarak eklektiktir.

Çocuklarımızın gelişimsel gereksinimleri karşılanırken, gelişim alanlarının her biri ile olan dinamik etkileşimi desteklenerek, tüm gelişim alanlarındaki davranışların daha üst düzeye çıkartılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Anasınıfımızda eğitim programımız, Milli Eğitim Okul Öncesi Programı paralelinde çocuklarımızın gelişimlerini destekleyecek ve etkin öğrenmelerini sağlayacak;

Proje Destekli Eğitim,

PYP Aday Okul,

Frostig Görsel Algı Programı,

Scamper Yaratıcı Düşünme Programı,

Çoklu Zeka Alanları ,

Orff Yaklaşımı

GEMS(Great Explorations in Math andScience/Matematik ve Fende Büyük Buluşlar)

Perküsyon Çalışmaları

gibi yurt içi ve yurt dışında uygulanan çeşitli eğitim yaklaşımlarıyla da beslenerek zenginleştirilmektedir.

PERKÜSYON ÇALIŞMALARI

Perküsyon, vurmalı müzik aletleriyle oluşturulan farklı ritim çalışmalarıdır.

Çocukların algılarını ve hafızalarını geliştirmenin yanı sıra yeteneklerinin ve özgüvenlerinin gelişimini de olumlu etkilemektedir. Perküsyon çalışmaları ile çocuklarda görülen dikkat ve konsantrasyon başarısının diğer pek çok derse de olumlu olarak yansıdığı araştırmalar ile de ortaya koyulmuştur

Perküsyonun Çocuklar üzerindeki Etkisi:

Ritim , çocuklardaki pek çok duygu ve düşünceyi harekete geçiren bir çalışmadır. Dolayısıyla perküsyon çalışmaları da çocukların öğrenim performanslarını arttırmaktadır. Çocuklar bu ritim çalışmaları ile ritmin ölçüleri ve kuralları içinde kendilerini özgürce ifade ederler.

Çocukların matematik hafızalarını güçlendiren, sağ ve sol beyni aynı anda kullanabilme becerilerini geliştiren Perküsyon çalışmaları, ileriki yıllarda çocukların pek çok çalışma, ders ve etkinliklerde hızlı düşünme becerilerini güçlendirmekte ve yaratıcılıklarını arttırmaktadır.

ORFF ÇALIŞMALARI

Orff Eğitim sistemi Carmina Burana adlı eseri ile tanınan Carl Orff tarafından oluşturulmuş, tüm dünyada kabul edilen ve uygulanana bir metottur. Tüm sanat dallarından yararlanarak, insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri ritim, hareket ve konuşma yoluyla açığa çıkartmaktır. Uyguladığımız bu metot, gelecek nesillerin estetik ve sanatsal alt yapısının oluşturulmasını destekleyerek, müzik eğitiminde yeni kapılar açacaktır.

GEMS ÇALIŞMALARI

(Great Explorations in Math andScience/Matematik ve Fende Büyük Buluşlar)

GEMS Programı California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence HalloffScience adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli geliştirilen bir programdır.

GEMS Programındaki aktivitelerin amacı, öğrencileri deney yapma ve tecrübe kazanmaya yöneltmektir. Fen ve matematik yöntemlerini kullanarak öğrencilerin prensip ve kavramları kalıcı yolla öğrenmelerini sağlar.

FROSTİG GÖRSEL ALGI PROGRAMI

Dr.MarianneFrostig tarafından 1963 yılında geliştirilmiş, özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yönelik bir performans testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir. Bu test çocuklarda  görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.
1-El-göz koordinasyonu
2-Şekil-zemin ayrımı
3-Şekil sabitliği(değişmezliği)
4-Mekan-konum algısı
5-Mekan ilişkilerinin algısı
Frostig, aynı zamanda görsel algı yeteneğinin geliştirilmesi için uygulanan bir eğitim programıdır. Bu anlamı ile test ve eğitim programı bir bütündür.

PROJE TABANLI EĞİTİM

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı  ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber,  bu modelin üçüncü öğesi olan öğrenci ise özerk ve vurgulayıcıdır. Senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

SCAMPER (FARKLI DÜŞÜNME)

Scamper yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. Araştırmalar okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulamaktadır.

Scamper da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Çanakkale Koleji’nde bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orijinallik hazinelerini korumak amacı ile Scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sağlar. Bu yöntem okul öncesinden başlayarak, her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlere uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

ÇOKLU ZEKA KURAMI

Harvard veBostonüniversitelerinde psikoloji profesörü olan HowardGardner tek zekâ tipine karşı çıkarak insanların daha başarılı olduğu değişik alanlar bulunduğunu ve bu alanlarda zekâya dayalı büyükbecerilergösterebildiğini ifade ederek “Çoklu Zekâ” (MultipleIntelligence) teorisini ortaya atmıştır.

Gardner’in ilk araştırmalarında yedi adet zeka tespit edilmiştir. Bunlar sözel-dilsel zeka,mantıksal-matematikselzeka, bedensel-kinestetik zeka, görsel-uzamsal zeka,müziksel-ritmik zeka, kişilerarasısosyal zekave içsel zekadır. Herinsandabu zekâların tümü bulunur, ancak insanların yetenek ve yaratıcılıkları büyük farklılıklar gösterir. Bir öğrencinin her zekâsının ayrı ayrı güçlü yanları ve zayıflıkları işlenerek daha başarılı olması sağlanabilir.

 

 


 

 

BRANŞLAR

 

Branş derslerimiz  öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç, gelişim ve yetenekleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Anasınıfı binamızda   branş derslerimizin her biri için ayrı atölyemiz bulunmaktadır. Böylelikle sabahtan akşam çıkışa kadar geçen uzun zaman dilimi içerisinde  sürekli aynı sınıf ortamında bulunmayan çocuklarımız sıkılmadan hareketli ve eğlenceli bir gün geçirirler.

 • İNGİLİZCE                                  
 • SPEAKİNG
 • MÜZİK                                  
 • BEDEN EĞİTİMİ
 • HALK OYUNLARI                  
 • GÖRSEL SANATLAR
 • SERAMİK

 

 


 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

“Bir insan 7’ sinde neyse 70’inde de odur.”der bir atasözümüz. Bilim insanları en yoğun ve hızlı öğrenme çağının 0-7 yaş arasında gerçekleştiğini söyleyerek adeta bu sözü doğrular niteliktedir.  Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemlerinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, okul yaşantısında çok önemli işleve sahiptir ve okul-aile-çocuk üçgeni içinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçlü saç ayağının sağlıklı kurulup işletilmesi önem kazanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak,

 • Çocukların Okul Uyumuna Yardım       
 • Gelişimsel  Rehberlik Hizmetleri
 • Aile Danışmanlığı
 • Bireysel  Farklılıkların Takibi
 • Önleyici Rehberlik Hizmetleri

olmak üzere beş  temel alanda hizmet vererek, çocuklarımızın gelişimlerine yardımcı olur.